پردیس بین الملل- شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی
شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۲ | 

  • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی

  • نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی و فرهنگی

  • برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی و فرهنگی

  • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطح پردیس

  • تدارک و ارتقاء امکاناتی جهت رفع نیازهای اولیه مانند غذا، ایاب و ذهاب، کمک هزینه تحصیلی، وامهای مختلف و بیمه جهت فارغ نمودن ذهن دانشجو از درگیریهای مربوطه

  • افزایش حس مسئولیت پذیری و توسعه مهارتهای شغلی و مشارکت دانشجویان از طریق ارائه کاردانشجویی به دانشجویان

 
 

نشانی مطلب در وبگاه پردیس بین الملل:
https://iums.ac.ir/find.php?item=370.36058.64710.fa
برگشت به اصل مطلب