پردیس بین الملل- سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/14 | 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس بین الملل:
https://iums.ac.ir/find.php?item=370.37794.69791.fa
برگشت به اصل مطلب