مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی- افیلیشن مقالات مرکز
Affiliation

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | 
Microbial Biotechnology Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=372.36142.64251.fa
برگشت به اصل مطلب