مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی- ساختمان درمانگاه
ساختمان درمانگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=48.18851.44290.fa
برگشت به اصل مطلب