شبکه بهداشت و درمان شهریار- اورژانس پیش بیمارستانی ١١٥
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/2 | 
علی بوستان                     سرپرست فوریت های پزشکی ۱۱۵
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهریار:
https://iums.ac.ir/find.php?item=54.2737.112725.fa
برگشت به اصل مطلب