شبکه بهداشت و درمان شهریار- اطلاعات بیمارستان های شهرستان شهریار
تعداد تخت های بیمارستان های شهرستان شهریار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/19 | 
تعداد تخت های بیمارستان های شهرستان شهریار

مجموع دیالیز اورژانس اتاق عمل زایشگاه NICU POST CCU IUC CCU زنان اطفال داخلی جراحی
بیمارستان امام سجاد(ع) 144 تخت 13 35 3 6 لیبر - - 10 7 32 32 27 36
بیمارستان تأمین اجتماعی 125 تخت - 17 3 10 لیبر - - 4 6 31 28 28 28
بیمارستان نور 128 تخت 8 20 3 18 8 10 12 15 18 18 18 21
بیمارستان روانپزشکی میلاد 64 تخت روان - 12 - - - - - - - - - -
درمانگاه مرکزی امیریه - 10 - - - - - - - - - - -
مجموع 453 31 84 9 18 8 10 26 28 81 78 73 85
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهریار:
https://iums.ac.ir/find.php?item=54.31704.63380.fa
برگشت به اصل مطلب