شبکه بهداشت و درمان شهریار- اطلاعات بیمارستان های شهرستان شهریار
اطلاعات بیمارستان های شهرستان شهریار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/19 | 
اطلاعات بیمارستان های شهرستان شهریار
ردیف نام بیمارستان تعداد تخت مصوب تعداد تخت فعال ضریب اشغال تخت بخش های فعال و تعداد تخت درمانگاههای فعال
۱ امام سجاد (ع) ۲۰۷ ۱۵۱ ۸۷%  
 
جراحی(۳۷)
داخلی(۳۰)
اطفال(۳۵) زنان(۳۲)
زایشگاه(۶لیبر)
اتاق عمل(۳)
ICU(۱۰)
CCU(۷)
اورژانس(۳۷)
دیالیز(۱۳)
 
جراحی عمومی، جراحی ترمیمی
،داخلی
اطفال،زنان
ارولوژی
جراحی مغز و اعصاب
روانپزشک ،چشم ، پوست
قلب
داخلی اعصاب، ENT
 ، دیابت، عفونی
فوق نوزادان
۲ تأمین اجتماعی ۱۲۵ ۱۲۵ ۸۴% جراحی(۲۸)
داخلی(۲۸)
اطفال(۲۸)
زنان( ۳۱)
زایشگاه (۱۰لیبر)
اتاق عمل(۳)
ICU(۴)-Ccu (۶)
اورژانس(۱۵)
جراحی
داخلی
اطفال،زنان
اورولوژی
پزشک عمومی،بیهوشی
مامایی، دندان
چشم،ارتوپدی
جراحی مغز و اعصاب
ENT
۳ روانپزشکی میلاد ۶۴ ۶۴ ۹۵ % ۲بخش روان(۶۴) اورژانس(۱۲) روانپزشکی،داخلی،ارتوپدی،قلب،گوارش،اورولوژی،مغز و اعصاب،فوق تخصص عفونی،جراح عمومی زنان
۴ نور ۱۰۰ ۱۴۰ ۶۲ % جراحی( ۲۱)- داخلی(۲۲)
اطفال(۱۸)
زنان و زایمان(۱۸)
CCU  (۱۵)- ICU (۱۲)
NICU (۸)- POST CCU (۱۰)
اتاق عمل(۶)
دیالیز(۸)
اورژانس(۱۸)
جراحی،داخلی، زنان،  ارتوپدی
اطفال و نوزادان
جراحی اطفال، جراحی عروق
جراحی مغز و اعصاب
قلب و عروق،  گوارش،عفونی
نرولوژی،ارولوژی،نفرولوژی
چشم،  روانپزشکی
فک و صورت،ENT
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهریار:
https://iums.ac.ir/find.php?item=54.31704.63381.fa
برگشت به اصل مطلب