شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
برگزاری جلسه آموزشی تیم های واکنش سریع کورونا ویروس در شبکه بهداشت رباط کریم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 
جلسه آموزشی تیم های واکنش سریع کورونا ویروس در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان رباط کریم، جلسه آموزشی تیم های واکنش سریع کورونا ویروس، پنج شنبه، 17 بهمن 98،  با حضور دکتر فخر السادات امامی؛ مدیر شبکه بهداشت و اعضای دو تیم واکنش سریع ومراقبت پزشکی بیماری کورونا ویروس  در دفتر واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای این شبکه برگزار شد.
 در این جلسه دکتر امامی با توجه به اعلام وضعیت اضطرارجهانی از طرف سازمان بهداشت جهانی،  بر لزوم آماده باش تیم های واکنش سریع تاکید کرد.
در ادامه دکتر آزاده وفادار مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر شبکه بهداشت رباط کریم ضمن اشاره به دستورالعمل کشوری مراقبت بیماری کورونا ویروس،  شرح وظایف هریک از افراد شرکت کننده  را بیان کرد.
دکتر وفادار با تاکید بر احتیاطات استاندارد،  نحوه صحیح استفاده از کیت حفاظت فردی اعم از ترتیب و نحوه پوشیدن و خارج کردن گان،  ماسک، عینک و دستکش  را آموزش داد.
 درپایان این جلسه آموزشی، کارشناس واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت نیز در مورد گندزدایی و مدیریت پسماند مطالبی را عنوان نمود. 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
https://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.97623.fa
برگشت به اصل مطلب