گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی- دانشجویان تحصیلات تکمیلی
سایر اعضای گروه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/30 | 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مقطع ملیت 
1 نرجس خلیلی پزشکی اجتماعی فلوشیپ ایرانی
2 ابراهیم بابایی اپیدمیولوژی دکترای تخصصی پژوهشی ایرانی
3 مهران اسدی علی آباد اپیدمیولوژی دکترای تخصصی پژوهشی ایرانی
نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=89.35240.61834.fa
برگشت به اصل مطلب