گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی- تماس با مسئول دفتر گروه بیوشیمی
تماس با مسئول دفتر گروه بیوشیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
 سرکار خانم گلبانو واحدی

 تلفن : 3146-8670-021

 تلفکس : 2742-8862-021

 پست الکترونیک : biochem@iums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=90.26734.48113.fa
برگشت به اصل مطلب