گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی- ورودی سال ۹۲
ورودی سال 92

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دانشجویان ورودی تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری در سال 92

محسن خسروی

رضا احمدی

نریمان مرادی

زهره عبدالوهابی

زهرا حصاری

مصطفی ایراندوست

نشانی مطلب در وبگاه گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=90.26743.48125.fa
برگشت به اصل مطلب