گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی- ورودی سال ۹۳
ورودی سال 93

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دانشجویان ورودی تحصیلات تکمیلی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد در سال 93

سیده سارا قربان حسینی

علی جواد

رضا حسینی

زهرا عبادی

آمنه یار نظری

پریسا حسن پور

فاطمه حسینخانی

نشانی مطلب در وبگاه گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=90.26748.48123.fa
برگشت به اصل مطلب