گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی- معرفی معاون آموزش پزشکی عمومی
معاون آموزش پززشکی عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/12 | 

میترا نوربخش

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

رتبه علمی : دانشیار


تلفن : 02186703109


nourbakhsh@tums.ac.ir

CV
 

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=90.34718.59770.fa
برگشت به اصل مطلب