گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی- معرفی گروه
مدیر گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/7 | 
آقای دکتر علیرضا صادقی پور
نشانی مطلب در وبگاه گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=91.15541.79659.fa
برگشت به اصل مطلب