گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی- کارشناسان گروه
کارشناسان گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | 
اعظم فرجی
مسول دفتر ؛کارشناس برنامه ریزی و مسول امتحانات
فاطمه بابایی
کارشناس آزمایشگاه
نشانی مطلب در وبگاه گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=91.41687.80255.fa
برگشت به اصل مطلب