گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی- دکتری
پروپوزالهای در حال اجرای دکترای تخصصی علوم تشریحی (آناتومی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۳۱ | 
نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما اساتید مشاور
جواد مهاجر انصاری بررسی اثر سیمواستاتین و سلول مزانشیمی مشتق از مغز قرمز استخوان بر مقدار بیان پروتئین های SDF-1 و CXCR4 در ترمیم مدل القایی زخم ناشی از سوختگی در موش صحرائی دکتر ملیحه نوبخت دکتر مصطفی دهمرده
دکتر حمید رضا پازوکی
دکتر اباذر یاری
نسیم گودرزی مقایسه فنوتیپ و توان تمایز سلولهای بنیادی مشتق از کلستروم و شیر مادر به نورون با استفاده از داربست مهندسی شده سه بعدی دکتر منصوره سلیمانی
دکتر مجید کاتبی
دکتر فاطمه مرادی
دکتر روناک شعبانی
دکتر مرضیه ابراهیمی
علی حسینی بررسی تاثیر Leukemia Inhibitory Factor (LIF) و هم کشتی سلولهای آندمتریال بر رشد جنین انسان، اتصال بلاستوسیست به آندومتر و میزان بیان Micro RANهای جنین و محیط کشت در مدل کشت سه بعدی دکتر مهرداد بختیاری
دکتر بهار موقر
دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی
دکتر نسیم قربانمهر
میترا برزرودی پور بررسی بهبود اثر بخشی ورزش بر داروی کاربامازپین به واسطه تاثیر بر بیان گیرنده های GAD65,NR1,GABAAa در مدل تشنجی القا شده با پنتیلن تترازول دکتر منصوره سلیمانی
دکتر فریبا کریم زاده
مینا افتخارزاده
مجید کاتبی
محمد بیات
پریسا رامهرمزی بررسی اثر سیمواستاتین بر مسیر AKT/mTOR در تسریع بهبود زخم ناشی از سوختگی در موش صحرایی دکتر ملیحه نوبخت دکتر محمد نجفی
دکتر مرتضی کروجی
مرضیه زیلوچی کاشانی بررسی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی تازه و منجمد- ذوب شده وزاد موش در سیستم های کشت دو بعدی و سه بعدی نانو الیاف Agar/PVA دکتر فرشته مهرآیین
دکتر مرتضی کروجی
دکتر محمد نجفی
دکتر زهره باقر
دکتر حمیدرضا عسگری
احسان گلچینی بررسی ارتباط وابسته به جنس بین آنالیزهای سفالومتریک با مورفومتری سه بعدی راه هوایی فوقانی و سینوس ماگزیلاری در کلاس های سه گانه فکی مال اکلوژن در بزرگسالان دکتر هما رسولی دکتر رضا احدی
دکتر فرزانه مومنی
مائده انتظاری بررسی روند تمایزی سلول های بنیادی اکتومزانشیمال بوییایی (OE-MSCs) انسانی به سلو لهای شبه شوان عملکردی بر روی داربست هادی پلی کاپرولاکتون (PCL) و داربست تجاری پلی لاکتید کاپرولاکتون(Neurolac) دکتر منصوره سلیمانی
دکتر زهره باقر
دکتر مسعود مظفری
دکتر مهرداد بختیاری
مهسا پورحمزه " َAssessment of Amyloid- Beta and cis P-tau correlation upon Alzheimer`s Diwease in vitro and in vivo" دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر کوروش شاه پسند
دکتر رضا احدی
جمال مجیدپور مطالعه تغییرات بیان کمپلکس اینفلاما زومی NLRP3 تحت تاثیر ملاتونین و 17B-Estradiol در مدل ضایعه نخاعی سگمان های T1,T6 و T12 موش صحرایی نر دکتر رضا شیرازی
دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر فاطمه مرادی
 
 

 
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=92.28336.87242.fa
برگشت به اصل مطلب