گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی- مرکز مطالعات آناتومی
اهدای کالبد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۵ | 
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=92.28363.87689.fa
برگشت به اصل مطلب