گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی- تجهیزات مرکز مطالعات آناتومی
تجهیزات مرکز مطالعات آناتومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۲ | 
مرکز مطالعات آناتومی دارای سالن های مجزا جهت برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان بطور همزمان و بدون هیچگونه تداخل می باشد. این مرکز پذیرای بیش از ۱۵۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف در هر نیمسال تحصیلی می باشد. بگونه ای که در هر نیمسال تحصیلی بیش از ۵۰ گروه دانشجو از دانشکده های پزشکی، پردیس بین الملل و دانشکده های اقماری شامل پرستاری و مامایی، توانبخشی و پیراپزشکی از امکانات موجود بهره مند می شوند و کلیه آزمونهای عملی این گروههای دانشجویی در انتهای هر نیمسال تحصیلی برگزار می گردد. این مرکز شامل سالن های مولاژ،  آناتومی بالینی، میکروسرجری، پلاستینیشن  و مرکز تهیۀ کاداور می باشد. مدیریت هنرمندانه  فیکس اجساد در این مرکز باعث شده است تا دانشجویان با کمترین میزان بوی نامطبوع ناشی از مراحل فیکساسیون مواجه شوند و در مراحل یادگیری دروس عملی نیز کمتر از بوی نامطبوع فرمالین متساعد شده از کاداور شکایت داشته باشند.
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=92.43371.87441.fa
برگشت به اصل مطلب