گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی- کارشناس آزمایشگاه علوم مولکولی و علوم اعصاب
کارشناس آزمایشگاه علوم مولکولی و علوم اعصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/12 | 


نام و نام خانوادگی:  فرزانه محمدزاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه علوم مولکولی و علوم اعصاب

تحصیلات: دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل
سوابق تحصیلی و شغلی: کارشناسی مامایی را از دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل را از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ نمودند. ایشان از سال ۱۳۸۴ در گروه علوم تشریحی مشغول به فعالیّت می باشند.

شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۸۹
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=92.43391.87462.fa
برگشت به اصل مطلب