گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی- طرح درس
طرح درس پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
لطفا جهت دسترسی به طرح درس ، روی آن ، کلیک نمایید.
 طرح درس میکروب شناسی تئوری برای دانشجویان پزشکی

 طرح درس میکروب شناسی عملی برای دانشجویان پزشکی

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=94.18496.49534.fa
برگشت به اصل مطلب