گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی- کارشناسان
کارشناسان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۵ | 
فاطمه رکوعی (کارشناس ارشد )

کیانا میرسعیدی فراهانی (کارشناس ارشد )

سانا سلگی (کارشناس ارشد )


بهروز یاسینی(کارشناس ارشد )

منور اندروا (کارشناس ارشد )


 
نشانی مطلب در وبگاه گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=94.2555.55153.fa
برگشت به اصل مطلب