گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی- برنامه هفتگی حضور اساتید
برنامه هفتگی حضور اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه
آقای دکتر  ایراجیان + بیمارستان فیروز آبادی + + +
آقای دکتر امیر مظفری + + + + +
آقای دکتر مسجدیان + + (8-10)دانشکده پرستاری + واحد پردیس بین الملل
آقای دکتر دربان + + + + +
خانم دکتر طالبی + + + + +
خانم دکتر رضوی + + + + +
خانم دکتر میر کلانتری + پژوهشکده ایمنی شناسی بیمارستان حضرت رسول اکرم + + پژوهشکده ایمنی شناسی بیمارستان حضرت رسول اکرم

(+) حضور در گروه از ساعت 16-8 می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=94.28248.50077.fa
برگشت به اصل مطلب