گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی- مقطع کارشناسی ارشد
مقطع کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/19 | 
پایان نامه های مقطع  ارشد در حال انجام
 
 
سارا حیاتی مهر
بررسی تشکیل بیوفیلمو ژنن های ویرولانس (hsp,mip,dotA,rtxA,lnh)  در سویه های لژیونلای جداسازی شده از آب بیمارستان ها
استاد راهنما:دکتر میرکلانتری
محمد شعله
جداسازی فاژ لایتیک اختصاصی کلستریدیوم دیفیسیله توکسیکوژنیک
استاد راهنما: دکتر امیر مظفری
هانیه مظفری
استفاده از روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس (PFGE) جهت بررسی هتروژنیسیته سویه های کلستریدیوم دیفیسیله از نمونه های بالینی جدا شده از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران
استاد راهنما:دکتر امیرمظفری
امینه دلیر
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فاکتور های ویرولانس در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از مدفوع داوطلبان سالم
استاد راهنما: دکتر رضوی
امین خوش بیان
بررسی مقاومت به کلستین در برخی از اعضای خانواده انتروباکتریاسه از نمونه های بالینی از بیمارستان های منتخب شهر تهران
استاد راهنما: دکتر دربان
رضوان گل مرادی
بررسی سیستم های توکسین-آنتی توکسین در شرایط ایجاد پرسیسترسل و بیوفیلم در باکتری سودوموناس آئروژینوزا
استاد راهنما: دکتر مسجدیان
سمانه شاه مرادی
بررسی اثر فتودینامیکی نانو ذرات سلنیوم به همراه متیلن بلو علیه بیوفیلم باکتری های انتروکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس موتانس
استاد راهنما: دکتر دربان
نگار نری میسا
بررسی تاثیر سیستم های توکسین-آنتی توکسین تایپ 2 بر روی تشکیل سلول های پایدار ، بیوفیلم و استرس آنتی بیوتیکی در کلبسیلا پنومونیه
استاد راهنما:دکتر مسجدیان
فاطمه امرائی
بررسی و شیوع سیستم های توکسین-آنتی توکسین تیپ 2 بر روی گونه های بروسلا تحت شرایط استرس گرمائی و اسیدی
استاد راهنما: دکتر مسجدیان
فروغ گودرزی
جداسازی باکتریوفاژ لایتیک اختصاصی انتروکوک مقاوم به ونکومایسین
استاد راهنما: دکتر امیرمظفری
فاطمه سپهوند
بررسی سایتوکین های اینترلوکین 1 و 6 در برابر لاکتوباسیلوس رامنوسوس در افراد اندومتریوز
استاد راهنماک دکتر میرکلانتری
 
فاطمه مهدی زاده
بررسی سایتوکین های اینترلوکین 1 و 6 در برابر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در افراد اندومتریوز
استاد راهنماک دکتر میرکلانتری
 شیرین باوری
جدا سازی لژیونلا از منابع آب بیمارستانی و بررسی تهاجم با استفاده از کشت سلولی هلا
استاد راهنما: دکتر میرکلانتری

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=94.28252.60045.fa
برگشت به اصل مطلب