گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی- شوراهای آموزشی
شوراهای آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
برنامه زمان بندی جلسات گروه
نشانی مطلب در وبگاه گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=94.28255.49472.fa
برگشت به اصل مطلب