گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی- محصولات
چاپ کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/27 | 
کتاب میکروب شناسی عملی
فاطمه رکوعی - کیانا میرسعیدی فراهانی
انتشارات نو اندیشان آریا کهن
1396
نشانی مطلب در وبگاه گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=94.41787.80794.fa
برگشت به اصل مطلب