گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی- پروتکل های آزمایشگاه پزشکی
پروتکل های آزمایشگاه پزشکی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۳ | 
دریافت فایل ایمونوفلورسانس
دریافت فایل ایمونوفلورسانس
دریافت فایل ایمونوفلورسانس
دریافت فایل ایمونوفلورسانس
دریافت فایل ایمونوفلورسانس
نشانی مطلب در وبگاه گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=95.28504.86549.fa
برگشت به اصل مطلب