گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی- دکتر مجید خوش میرصفا
دکتر مجید خوش میرصفا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۴ | دکتر مجید خوش میرصفا
دکتری تخصصی ایمونولو‍ژی
رتبه: استادیار

تلفن تماس:86703282
ایمیل: khoshmirsafa.miums.ac.ir
رزومه جناب آقای دکتر مجید خوش میرصفا

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=95.43048.86665.fa
برگشت به اصل مطلب