گروه جراحی اعصاب و ستون فقرات دانشکده پزشکی- اخبار گروه
برگزاری کلاس های مجازی گروه جراحی اعصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/4 | 
در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱ صبح، کلاس مجاری با موضوع شکستگی ادونتویید ، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر   و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع کیس پرزانتاسیون ، به میزبانی بیمارستان فیروزگر  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع همانژیوبلاستوم ، به میزبانی بیمارستان رسول اکرم(ص)  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع شکستگی های توراکولومبار ، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق نرم افزار BigBlueButton برگزار شد.در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع توده های سلا ، به میزبانی بیمارستان فیروزگر  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۸ الی ۱۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع Deap Seated Glioma ، به میزبانی بیمارستان رسول اکرم(ص)  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع اسپوندیلولیستزیس ، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۸ الی ۱۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع تراتوم اسپاین ، به میزبانی بیمارستان فیروزگر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع case presentation ، به میزبانی بیمارستان فیروزگر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع دیسکوپاتی، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع معرفی بیمار، به میزبانی بیمارستان فیروزگر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.

در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۸ الی ۱۱ صبح، کلاس مجاری با موضوع (تومور کاورنوس،DNET و مدولوبلاستوم) ، به میزبانی بیمارستان رسول اکرم(ص)  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.

در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع Meningioma ، به میزبانی بیمارستان فیروزگر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.

در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع Traumatic Brain Injury، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع گزارش مورد، به میزبانی بیمارستان رسول اکرم(ص) و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع معرفی بیمار، به میزبانی بیمارستان فیروزگر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع آسیب ها و شکستگی های مهره های گردنی، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه جراحی اعصاب و ستون فقرات دانشکده پزشکی:
http://imed.iums.ac.ir/find.php?item=98.30098.103908.fa
برگشت به اصل مطلب