میز خدمت پخش زنده

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: برگزاری جلسات:
:: برگزاری آخرین جلسه سرپرستان مراکز بهداشتی تحت پوشش - 1392/11/21 -
:: برگزاری جلسه کارشناس مسئولان ستادی معاونت بهداشتی شبکه - 1392/10/24 -
:: برگزاری جلسه - 1392/10/7 -
:: برگزاری جلسه - 1392/10/1 -
:: برگزاری جلسه - 1392/9/26 -
:: برگزاری جلسه - 1392/9/26 -
:: برگزاری جلسه - 1392/9/26 -
:: برگزاری جلسه - 1392/9/26 -
:: برگزاری جلسه - 1392/9/19 -
:: برگزاری جلسه - 1392/9/4 -
:: برگزاری جلسه - 1392/8/18 -
:: برگزاری جلسه - 1392/8/15 -
:: برگزاری جلسه - 1392/8/13 -
:: برگزاری جلسه - 1392/8/5 -
:: برگزاری جلسه - 1392/7/30 -
:: برگزاری جلسه - 1392/7/28 -
:: برگزاری جلسه - 1392/7/23 -
:: برگزاری جلسه - 1392/7/14 -
:: برگزاری جلسه - 1392/7/10 -
:: برگزاری جلسه - 1392/7/8 -
:: برگزاری جلسه - 1392/6/30 -
:: برگزاری جلسه - 1392/6/28 -
:: برگزاری جلسه - 1392/6/26 -
:: برگزاری جلسه - 1392/6/24 -
:: برگزاری جلسه - 1392/6/20 -
:: برگزاری جلسه هیئت رئیسه - 1392/6/20 -
:: برگزاری جلسه - 1392/6/19 -
:: برگزاری جلسه - 1392/6/19 -
:: برگزاری جلسه - 1392/6/16 -
:: برگزاری جلسه - 1392/5/7 -
:: برگزاری جلسه مسئولین بهداشت خانواده - 1392/4/31 -
:: دومین جلسه سرپرستان - 1392/3/18 -
:: برگزاری جلسه - 1392/2/25 -
:: برگزاری جلسه هیات رئیسه - 1392/2/4 -
:: برگزاری جلسه سرپرستان مراکز بهداشتی و درمانی - 1392/2/1 -
:: برگزاری جلسه - 1391/12/25 -
:: جلسه آموزشی آشنایی با مبانی مدیریتی - 1391/12/16 -
:: جلسه آموزشی نیاز سنجی آموزش سلامت - 1391/12/15 -
صفحه 7 از 7    
7
بعدی
آخرین