میز خدمت
اخبار                                      آرشیو اخبار 
پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
امروز واکسیناسیون جهاد اصلی ما است
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
مراکز پیام اورژانس ۱۱۵ تجمیع می شوند
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
حرف زدن در مورد خودکشی انگ نیست
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰
آغار واکسیناسیون مادران باردار
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
تنهایی زوج پرستار
◉تاریخ شفاهی
 

دانشجویان دانشجویان خارجی واحدهای آموزشی اعضای هیات علمی
۸۶۴۷ ۵۲۱ ۱۲ دانشکده ۱۰۱۵


 
نشریه "سلام ایرانی" شماره ۲۱ صحت شماره ۴ - بهار و تابستان  ۱۳۹۸ یادگار نیکان - امور خیرین دانشگاه