میز خدمت
اخبار                                      آرشیو اخبار 
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
طراحی و ساخت بازی واره پای دیابتی
پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
امروز واکسیناسیون جهاد اصلی ما است
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
مراکز پیام اورژانس ۱۱۵ تجمیع می شوند
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
حرف زدن در مورد خودکشی انگ نیست
◉تاریخ شفاهی
 

دانشجویان دانشجویان خارجی واحدهای آموزشی اعضای هیات علمی
۸۶۴۷ ۵۲۱ ۱۲ دانشکده ۱۰۱۵


 
نشریه "سلام ایرانی" شماره ۲۱ صحت شماره ۴ - بهار و تابستان  ۱۳۹۸ یادگار نیکان - امور خیرین دانشگاه