میز خدمت
اخبار                                      آرشیو اخبار 
چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰
ناشنوایان را ببینید
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
طراحی و ساخت بازی واره پای دیابتی
پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
امروز واکسیناسیون جهاد اصلی ما است
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
مراکز پیام اورژانس ۱۱۵ تجمیع می شوند
◉تاریخ شفاهی
 

دانشجویان دانشجویان خارجی واحدهای آموزشی اعضای هیات علمی
۸۶۴۷ ۵۲۱ ۱۲ دانشکده ۱۰۱۵


 
نشریه "سلام ایرانی" شماره ۲۱ صحت شماره ۴ - بهار و تابستان  ۱۳۹۸ یادگار نیکان - امور خیرین دانشگاه