قابل توجه متقاضیان شرکت در فراخوان دانشگاه علوم پزشکی ایران

همانگونه که در اطلاعیه فراخوان این دانشگاه در سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قید گردیده است. مدارک علمی متقاضیان پس از ثبت نام و گرفتن کد رهگیری صرفاً به صورت دستی توسط کارشناسان جذب دریافت می گردد.

فرایندهای جذب هیات علمی

 متقاضیان تبدیل وضعیت  از پیمانی به رسمی در صورت اخذ مرتبه دانشیاری بر اساس رای هیات ممیزه مرکزی دانشگاه، میتوانند با همراه داشتن حکم دانشیاری و تایید مدیر گروه و ریاست دانشکده  به دبیرخانه هیات اجرایی جذب مراجعه نماید تا پس از بررسی و طرح در هیات اجرایی و هیات مرکزی جذب نظر نهایی به دانشکده و فرد ارسال گردد.

تعهدات(آموزشی)

متقاضیانی که خواستار گذراندن تعهدات در قالب هیات علمی آموزشی می باشند. می بایست  درخواست شخصی خود را به مدیر گروه مربوطه تحویل داده که درخواست فوق پس از طرح در شورای آموزشی گروه به امضای مدیر گروه به ریاست دانشکده یا مرکز مکاتبه می گردد.

دانشکده مربوطه نیز پس از بررسی درخواست مذکور با دبیرخانه هیات اجرایی جذب مکاتبه می نماید. دبیرخانه پس از دریافت درخواست، فایلهای خاص تشکیل پرونده را به متقاضی تحویل داده که نسبت به تکمیل آنها اقدام خواهد کرد.

پس از تحویل مدارک  مورد نیاز به دبیرخانه جذب کارشناسان امور دبیرخانه کلیه سوابق محل تحصیل و اشتغال متقاضی را از سازمانهای محل اشتغال یا تحصیل فرددریافت می کنند و پرونده را جهت طرح در کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و هیات اجرایی جذب ارائه خواهند نمود.

پس از موافقت کمیته های مذکور پرونده جهت تایید نهایی به مرکز امور هیات علمی وزارت متبوع ارسال میگردد . که پس از دریافت پاسخ از مرکز امور هیات علمی با نظر موافق،  جهت استحضار ریاست محترم دانشگاه و ارجاع به معاونت توسعه و اعلام شروع به کار متقاضی اقدام  می گردد.

تعهدات(پژوهشی)

متقاضیانی که خواستار گذراندن تعهدات در قالب هیات علمی پژوهشی می باشند. می بایست  درخواست شخصی خود را به مدیر گروه مربوطه تحویل داده که درخواست فوق پس از طرح در شورای آموزشی گروه به امضای مدیر گروه  به ریاست دانشکده یا مرکز مکاتبه می گردد.

دانشکده یا مرکز مربوطه پس از بررسی درخواست مذکور با معاون پژوهشی دانشگاه مکاتبه و  سپس آن معاونت  با دبیرخانه هیات اجرایی جذب مکاتبه می نماید. دبیرخانه پس از دریافت درخواست ، فایلهای خاص تشکیل پرونده را به متقاضی تحویل داده که نسبت به تکمیل آنها اقدام خواهد کرد.

پس از تحویل مدارک  مورد نیاز به دبیرخانه جذب کارشناسان امور دبیرخانه کلیه سوابق محل تحصیل و اشتغال متقاضی را از سازمانهای محل اشتغال یا تحصیل فرد دریافت میکنند و پرونده را جهت طرح در کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و هیات اجرایی جذب ارائه خواهند نمود.

پس از موافقت کمیته های مذکور پرونده جهت تایید نهایی به مرکز امور هیات علمی وزارت متبوع ارسال میگردد . که پس از دریافت پاسخ از مرکز امور هیات علمی با نظر موافق،  جهت استحضار ریاست محترم دانشگاه و ارجاع به معاونت توسعه و اعلام شروع به کار متقاضی اقدام  می گردد.

پیمانی(فراخوان)

متقاضیان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور صرفا از طریق فراخوان های جذب هیات علمی که از طریق سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل پیگیری و ثبت نام می باشد.

لذا پس از ثبت نام در سایت مربوطه جهت پیگیری با ارئه کد رهگیری در دبیرخانه هیات اجرایی جذب قابل بررسی است. جهت اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی وزارت متبوع مراجعه نمایید.

تمدید قرار داد پیمانی

اعضای هیات علمی دانشگاه پس از شرکت در فراخوان و طرح در هیات اجرایی جذب دانشگاه و هیات مرکزی جذب  وزارت به صورت (پیمانی یکساله) یا (پیمانی )مورد تایید قرار می گیرند.

دانشگاه ها موظف هستند افرادی که به صورت پیمانی جذب میکنند به صورت سالانه نسبت به تمدید قرارداد آنها اقدام نماید و افرادی که به صورت پیمانی  صرفاً یکساله به واحدهای تابعه دانشگاه معرفی میگردند . دانشکده ها و واحدهای تابعه موظف هستند پس از گذشت ده ماه از قرارداد یکساله آنها نسبت به شرایط کاری و اخلاقی فرد با نظر مدیر گروه و ریاست دانشکده به دبیرخانه هیات اجرایی جذب مکاتبه گردد تا در ظرف دو ماه باقیمانده هیات اجرایی جذب دانشگاه و هیات مرکزی جذب وزارت متبوع نسبت به ادامه یا عدم ادامه همکاری آنها اعلام نظر نمایند در غیر این صورت ادامه همکاری این افراد که به صورت صرفاً پیمانی یکساله به سیستمهای تابعه دانشگاه معرفی گردیده اندغیر قانونی میباشد.

تبدیل وضعیت

متقاضیان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی همچنین متقاضیان ارتقاء مرتبه هیات علمی می بایست بر اساس آیین نامه و موافقت هیات ممیزه دانشگاه درخواست متقاضیان به دبیرخانه هیات اجرایی جذب ارسال گردد و سپس بررسی و به تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه برسد.

 لازم به ذکر است که این گونه متقاضیان می بایست اطلاعات جدید خود را بر اساس فرم های ثبت نامیی که در این سایت گذاشته شده تکمیل نموده و به دبیرخانه جذب هیات علمی دانشگاه تحویل نماید.

ماموریت یا انتقال

متقاضیانی که درخواست آنها به صورت ماموریت و یا انتقالی از دانشگاهی دیگر به این دانشگاه هستند می بایست. موافقت دستگاه مبداء را به همراه  نامه مدیر گروه(پس از طرح در شورای آموزشی گروه) و ریاست دانشکده(پس از طرح در شورای آموزشی دانشکده) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب تحویل نماید و سپس نسبت به تکمیل فرم های ثبت نامی اقدام کند.

فرم های ثبت نام

جهت دریافت فرم ها روی فایل های زیر کلیک نمایید و پس از تکمیل، فایل تکمیل  شده و پرینت آنها را به صورت حضوری به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایید.

  • حتما فرم راهنما مطالعه شود
  •  فایلهای تکمیل شده در صورتی پذیرفته میشود که درخواست فرد، فرایند تقاضا را طی نموده باشد.