دانشکده‌ها

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در یازده دانشکده بهداشت،پرستاری و مامایی، پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، طب ایرانی، علوم توانبخشی، علوم رفتاری و سلامت روان، فناوری های نوین پزشکی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تحصیل می کنند.

دانشکده طب ایرانی

دانشکده پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده داروسازی

دانشکده بهداشت

دانشکده فناوری های نوین پزشکی

دانشکده علوم توانبخشی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

دانشکده دندانپزشکی