• فرم مشخصات شامل دو صفحه می باشد که بایستی بند بند آن مطالعه شود، سپس  تکمیل گردد، چنانچه بندی از فرم شامل داوطلب نمی باشد، حتما با خط تیره مشخص گردد.
  • بعد از تکمیل فرم، یک قطعه عکس ۴x۳ پشت نویس شده روی آن الصاق گردد.
  • آدرس معرفها و شماره تلفن تماس با آنها بصورت دقیق تایپ گردد.
  • ثبت یک شماره تلفن ثابت به همراه کد شهرستان مورد نظر، شماره تلفن همراه داوطلب و یک شماره تلفن همراه، مربوط به یکی از اعضاء خانواده جهت تماس فوری و اضطراری در قسمت مخصوص ،در فرم مشخصات الزامی است.
  • نشانی دقیق دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد ( جهت دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری ) حتما ذکر گردد.
  • ارائه اصل یا کپی حکم کارگزینی کارمندان دولت ممهور به مهر کارگزینی ( فقط ویژه کارمندان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی)
  • ارائه اصل آخرین فیش حقوقی جهت پرسنل ارتش و معرفی نامه از ارتش جهت ادامه تحصیل.
  • پرسنل رسمی سپاه میتوانند  معرفی نامه به عنوان کارمند رسمی از سوی سپاه ارائه نمایند.

 

**خواهشمند است آیین نامه را با دقت و کامل مطالعه و در انتها فرم تعهد را امضا کنید و همراه فرم مشخصات در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایید.

 نکته مهم و ضروری :
چنانچه هر گونه سئوال درخصوص مراحل تکمیل فرم مشخصات ویژه گزینش  وجود دارد با شماره تلفن  ۸۶۷۰۲۲۳۹  خانم  هدایتی تماس بگیرد. در خصوص مابقی مراحل ثبت نام از کارشناسان مربوطه سئوال بفرمائید.

 

**فرم های زیر به صورت خوانا تکمیل و پس از الصاق عکس اسکن گردد.