لیست اخبار صفحه :2
خدمات مراکز درمان ناباروری تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در کمیته درمان بررسی شد
با هدف اجرای قانون خانواده و جوانی جمعیت:

خدمات مراکز درمان ناباروری تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در کمیته درمان بررسی شد

خدمات مراکزدرمان ناباروری تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف تسهیل و ارتقاء ارائه خدمت در کمیته تخصصی درمان و مراقبت مورد بررسی قرار گرفت.